Naše škola vlastní dva domovy mládeže. Budovu v Jaselské ulici (250 metrů od budovy školy) jsme doplnili budovou v ulici B. Němcové (750 metrů od budovy školy).

Budova v Jaselské ulici je po kompletní rekonstrukci sociálních zařízení a kuchyňky. Na pokojích jsou nové válendy a nové peřiny a polštáře. K dispozici jsou notebooky a celý dům je pokryt wi-fi. Žáci mohou využívat klubovnu a veškeré sportovní a hudební vybavení naší školy - jsou jim k dispozici hudebny, tělocvična, taneční sál a posilovna. Domov mládeže je určen žákyním oboru "Pedagogika". Kapacita tohoto domu je 36 dívek, připravujeme ještě dva pokoje.

Budovu v ulici B. Němcové jsme zajistili v roce 2020. O prázdninách roku 2020 plánujeme nákup nových válend, peřin a polštářů. Postupně děláme modernizaci všech pater. Domov mládeže je určen pro žáky (dívky i chlapce) všech ostatních oborů. Celý domov mládeže je pokryt wi-fi. Kapacita tohoto domu je 49 dívek a 5  chlapců. Letos jej kompletně vymalujeme, na řadě pokojů položíme nové podlahové krytiny. 

 

Informace pro nástup do domova mládeže

1. Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O přijetí do DM rozhoduje ředitel ISŠ.

2. Každou nepřítomnost žáka v DM je nutno včas omluvit, minimálně den předem. Žák, který je nemocný, musí odjet domů. DM nemůže zajistit delší zdravotní péči.

3. Mimořádné odjezdy z DM musejí být schváleny písemně rodiči (tiskopis k uvolnění žáka) a předem evidovány vychovatelkou. Rovněž pokud žák cestuje jinam než domů, je nutný souhlas rodičů. Žáci odjíždějí domů v pátek. Návrat do DM je v neděli večer od 18:00 hod. do 21.:00 hod.

4. Navštíví-li rodiče žáka v DM, předpokládáme, že pohovoří s jeho vychovatelkou. Stejně tak očekáváme v DM Vaši návštěvu v době, kdy se ve škole konají třídní schůzky. Styk s rodiči a spolupráci s nimi považujeme za předpoklad jednotného výchovného působení.

5. K dojíždění do DM nedoporučujeme používat vlastních motorových vozidel, a to z bezpečnostních důvodů. Garážování v areálu školy či domova mládeže není možné. Pokud žák má vlastní vozidlo, má absolutní zákaz vozit ostatní nezletilé žáky DM.

6. Cenné předměty a větší obnosy peněz žákům nedávejte. Pokud se tak stane, je nutné, aby si je žáci uložili u vychovatelek, ihned po příjezdu do DM. Pokud tak žáci neučiní, DM za ztracené věci neručí. Mobilní telefony je nutné mít stále u sebe, nenechávat je volně ležet. Po 22:00 hodině musí být vypnuty, aby nerušily noční klid. Kontrolujte, jakým způsobem utrácejí Vaše děti kapesné.

7. Strava je pro všechny ubytované žáky zajištěna v jídelně SPŠ, 4 x denně (snídaně, svačina, oběd, a večeře, včetně pitného režimu) v hodnotě 80,- Kč. Pokud je žák nepřítomen, je nutné stravu předem odhlásit ve školní jídelně SPŠ. Pozdě odhlášená strava bude účtovaná. Stravné a poplatek za ubytování se hradí zálohově předem před začátkem měsíce. – převodem na účet školy. (viz. informace o platbách). Pokud chce žák úplně stravovoání ukončit- je bezpodmínečně nutné dojít osobně za ved. školní jídelny a tam platby zrušit.

8. Cena za ubytování činí 1600,- Kč. Žáci/studenti, kteří nejsou žáky/studenty naší školy, jsou poučeni o nutnosti tolerance provozní doby DM v rámci potřeb naší školy!!!

9. Ubytovaní žáci si v pokojích denně uklízejí své osobní věc, 1x týdně provádějí tzv. generální úklid skříní. Dbají v pokoji  i ostatních prostorách DM na vkusnou úpravu a čistotu. Úklid podlah a ostatních prostor, vynášení odpadků apod. v DM provádí uklízečka.

10. Upozorněte své děti, že je nutné šetřit veškeré zařízení DM. Úmyslně způsobené poškození majetku DM musejí žáci, resp. jejich rodiče v plné míře hradit! (viz. školní řád ISŠ). Při nástupu si žáci převezmou inventář pokoje (postel, lůžkoviny, skříň, noční stolek, apod.) a podpisem potvrdí jeho stav.

11. Z hygienického hlediska přísně dbáme na přezouvání. Zajistěte si proto vhodnou domácí obuv - pantofle (nevhodná je sportovní obuv). Pro pobyt v DM je potřeba: pyžamo, domácí a sportovní oblečení, osobní věci (spodní prádlo apod.), hygienické potřeby (mýdlo, šampon, ručník, zubní pasta apod.), léky, pokud jsou pravidelně užívány, musí být vypsány v přihlášce do DM.

12. Pro potřebu předepsané dokumentace DM je nutné při nástupu předložit: přihlášku k ubytování, fotografii 4x3,5 cm a prohlášení rodičů o seznámení s vnitřním řádem DM a školním řádem.

13. Kulmy, fény, nabíjecí zdroje PC apod. lze v DM používat jen po dohodě s vychovatelkou. (nutný je doklad o provedené revizi elektrického spotřebiče, nestačí potvrzení o zakoupení).

14. V případě náznaku šikany Vašeho syna-dcery z řad ubytovaných žáků Vás prosím o okamžité sdělení (při zachování důvěrnosti takového sdělení), aby bylo možné dalšímu pokračování zabránit.

15. Po nástupu do DM budou všichni ubytovaní seznámeni s vnitřním a provozním řádem i režimem dne v DM. Žáci/studenti jsou povinni jej dodržovat. V DM je přísně zakázáno kouření, zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, lepení a přitloukání plakátů na stěny pokojů a nábytku. Ukončen pobyt v DM bude každému, kdo by přechovával a užíval alkoholické nápoje, omamné látky, nebo by do DM pod jejich vlivem přišel, či zacházel s otevřeným ohněm v prostorách DM.

16. Žák/student je povinen mít zakoupený čip, sloužící ke vstupu do školy i do DM a je v něm také evidováno stravné.

***

Věřím, že budou tyto pokyny respektovány a že vzájemnou spoluprací mezi rodiči a vychovatelkami se nám podaří vytvořit pro žáky příjemné prostředí, kde Vás dokážeme v co největší míře účinně zastupovat při výchově Vašich dětí.

                                                                                                                  

1. PŘIHLÁŠKA

V DM, nebo ve škole, nebo na těchto stránkách /horní menu "Pro studenty" --- "školní dokumenty"/ získáte přihlášku k ubytování.

Tiskopis vyplníte, podepíšete (uchazeč o ubytování i zákonný zástupce, pokud je žák nezletilý) a odevzdáte (pošlete) do DM.  adresa:   Bc. Z. Sobotková, Domov mládeže, ul. Jaselská  146,  293 01 Mladá Boleslav, e- mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonicky, e-mailem, nebo osobně se ujistěte, že je Vaše žádost o ubytování zaevidovaná a zda jste zařazeni do seznamu ubytovaných. Tel. 776 278 555, e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V případě přijetí a zaplacení poplatku na první měsíc je Vaše místo v DM zajištěné.

2.  ÚHRADA UBYTOVÁNÍ

Ubytování se platí na celý měsíc napřed. Částka je 1600,- Kč měsíčně. Žáci/studenti, kteří nejsou žáky/studenty naší školy, jsou poučeni o nutnosti tolerovat provozní dobu DM v rámci potřeb naší školy.

Ubytovné musí být zaplaceno vždy předem na následující měsíc, tzn., že žák/student nemůže být ubytován v novém měsíci, pokud neproběhla koncem předchozího měsíce platba. Cena je neměnná v případě malých prázdnin, nemoci kratší než 25 dní, nebo nevyužití lůžka z jiných osobních důvodů a bez projednání předem s ved. vychovatelkou. 

Platba se provádí na číslo účtu: 107-6235560237, číslo bankovního ústavu 0100, variabilní symbol 1260

Vždy musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno:

a)  jméno platícího žáka/studenta   

b)  DM       

c) měsíc na který se vztahuje platba                        (vzor:    Jana Nováková, DM, září)

3.  ÚHRADA STRAVNÉHO  

Zákonní zástupci, nebo žák/student- pokud je plnoletý, navštíví školní jídelnu SPŠ a domluví si pravidelný způsob úhrady stravy. tel.č. na SPŠ (sekretariát)   326325527,  731784746     ved. šk. jídelny: p. Ratajská

Platba se provádí na číslo účtu: 19-5780460237/0100

 

4.  SEZNÁMENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA S PROVOZNÍM A VNITŘNÍM ŘÁDEM DM

 Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci žáka, jsou povinni se seznámit s vnitřním a provozním řádem DM.

Tyto řády jsou k nahlédnutí na těchto stránkách a dále na nástěnce přímo v DM. Svým podpisem, (viz. tiskopisy k vytištění) potvrdí seznámení se s řády.

5.   NÁSTUP DO DOMOVA MLÁDEŽE   (je nutné mít sebou)

Zaplacené ubytování a stravu (ofocený ústřižek složenky, nebo jiné potvrzení o platbě),vyplněnou přihlášku,

fotografii (rozměr jako na OP), podepsané seznámení zákonných zástupců s provozním a vnitřním řádem domova mládeže, osobní věci, 100,- Kč na zakoupení čipu ke vstupu do DM. V případě vlastních elektrospotřebičů, doklad o provedené revizi elektrického spotřebiče, nestačí potvrzení o zakoupení!

6.  VYBAVENÍ ŽÁKA k ubytování v DM.

Hygienické potřeby, ručník, pyžamo, přezůvky, domácí oblečení, oblečení a obuv na sport, plavky, oblečení a obuv na vycházky, oblečení a obuv (i přezůvky) do školy, nebo na praxi, oblečení a obuv na kulturu, potřeby ke studiu, nebo na praxi, sportovní menší tašku. Pokud žák užívá léky, je třeba o tom informovat vychovatelku. Kapesné, dle uvážení.

7.  VYBAVENÍ  DM

DM je vybaven standardním nábytkem. Jsou zde převážně čtyřlůžkové pokoje. Sprchy a toalety jsou společné (vše odpovídá předepsaným normám). Součástí DM je také: čajová kuchyňka, klubovna s TV a PC, sportovní herna a hudební klubovna. (viz. foto) V celém DM je pro žáky DM zdarma wi-fi pokrytí.

8.  MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT mimo DM.

Proti DM je klidová zóna (park). V budově školy je ubytovaným žákům DM zdarma k dispozici posilovna, tělocvična na míčové hry a taneční, zrcadlový sál. Hudebně nadaní žáci mají odpoledne k dispozici učebnu hudební výchovy, kde si mohou hrát na hudební nástroje.

V okruhu 1 km je: knihovna, divadlo, zimní stadion, krytý plavecký bazén, letní malé koupaliště, atletický stadion s in-linovou dráhou, lesopark Štěpánka, přírodní areál u řeky Jizery s hřištěm na plážový volejbal, sportovní hala, zřícenina hradu Michalovice, možnost návštěv tanečních, autoškoly, muzeí, nákupních center apod.

Fotografie z Domova mládeže ISŠ v Jaselské ulici.

 

  

  

 

      

 

 

 

 

Schéma jednoho ze 4 pater Domova mládeže ISŠ v ulici Boženy Němcové: